Vilkår og betingelser

Generelle abonnementsvilkår for Internett fra SuCom AS

1. Generelt

De her angitte vilkår regulerer Kundens tilgang til og utnyttelse av Internett-tilknytning og -tjenester levert av SuCom AS. En bestilling av abonnement og tjenester via Web, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en aksept av disse betingelsene i sin helhet. Avtalen omfatter de tjenester kunden til enhver tid har bestilt, og som fremgår av ordrebekreftelsen. SuCom forbeholder seg retten til å endre tilbudet. 

Internett leveres til nettermineringspunktet. Med nettermineringspunkt menes tilkoblingspunkt mellom det elektroniske kommunikasjonsnettet (ved utgang på modem) og terminalutstyret. 

Avtalen forutsetter at SuCom har aksesstilgang til kundens boenhet. Tilfredsstillende infrastruktur i forhold til de avtalte internett-tjenester er også en forutsetning for avtaleinngåelse. SuCom tar i så måte ethvert forbehold. Nettet skal til en hver tid være i samsvar med de gjeldende forskrifter, og bedre hastighet enn det som med rimelighet må kunne ventes ut fra standarden på nettet, kan ikke kreves. 

Videre forutsettes at kundens datamaskin, ruter, ethernetkort, telefonadapter og/eller tilsvarende utstyr holder en standard som muliggjør tjenestene i henhold til avtalen. 

Avtale kan kun inngås av myndige enkeltpersoner og/eller juridiske personer. SuCom AS har rett til å foreta kredittprøving og kan nekte kunden rett til å inngå avtale/være kunde dersom resultatet av kredittprøvingen er negativ. SuCom AS har også rett til å nekte kunden rett til å inngå avtale/være kunde dersom tidligere abonnementsforhold er vesentlig misligholdt. De til enhver tid gjeldende priser, gebyrer og annet er nærmere omtalt på SuCom AS sitt nettsted, www.sucom.no. Kunden er innforstått med at avtalevilkår skal leses før avtaleinngåelse.
 

2. Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra SuCom har tilgjengeliggjort tjenesten for kunden (”Avtaletidspunkt”), og løper ut avtaleperioden. Hvis avtalen ikke sies opp fornyes den automatisk som beskrevet i pkt. 15. I avtaleperioden gjelder avtalevilkårene på avtaletidspunktet. Bindingstid for standardabonnement er 12 måneder.
 

3. Utstyr og installasjon

Tjenesten forutsetter at kunden har nødvendig utstyr. Utstyr kan kjøpes fra SuCom. Dersom ikke annet er avtalt er Kunden selv ansvarlig for korrekt installasjon og bruk av utstyret. Utstyret kan kun benyttes i kundens private husstand. Dersom SuCom AS skal foreta montering av utstyret vil dette bli fakturert kunden i henhold til SuCom AS sin gjeldende prisliste.

 

4. Kundens internettforpliktelser

Internettjenesten er kun ment for privat bruk innenfor kundens husstand. Kunden er selv ansvarlig for å sikre eventuelle egne trådløse nett, og kan kun etablere nettverk innenfor egen husstand. Tjenesten er ikke tilpasset bruk for bedrifter med de krav til sikkerhet som dette krever. Kunden plikter å ha satt seg inn i og må følge vanlige nettregler, som nærmere beskrevet på www.sucom.no. Internettjenesten skal ikke benyttes til å drive egne eller kommersielle servertjenester. SuCom forbeholder seg rett til å overvåke tjenesten for å forebygge og avdekke eventuell misbruk. Misbruk og overtredelse av nettregler vil, uten forvarsel og uten kompensasjon, kunne medføre frakobling for kortere eller lengre Tidsrom. 

Kunden kan ikke distribuere, videreselge eller leie ut internettaksess eller linjekapasitet til andre husstander, enheter eller adresser. 

Kunde forplikter seg til ikke å foreta uautorisert inntrengning i de dataressurser tjenesten gir tilgang til ved gjetting av passord eller liknende, eller på annen måte uberettiget tilegne seg aksess eller informasjon. Det samme gjelder ethvert annet forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre datasikkerheten.
 

5. SuComs internettforpliktelser

SuCom skal sørge for at kunden får tilgang til Internett i henhold til denne avtalen. Den ned og opplastingshastighet kunden til enhver tid vil oppnå, avhenger av trafikk i nettet og på Internett. SuCom garanterer derfor ikke at kunden alltid vil oppnå den hastighet som er oppgitt på informasjonsbrev eller ordrebekreftelse. Overføringshastigheten videre ut på Internett er utenfor SuComs kontroll og det må her påregnes lavere hastighet. 

Internettjenesten er en begrenset ressurs. SuCom forbeholder seg rett til å fordele ressursene ved overforbruk hos enkeltkunder innenfor samme område.

Kunden står fritt til å benytte brukerabonnementer fra andre leverandører selv om kunden har tilgang til SuComs brukerabonnement.
 

6. Tilleggstjenester

For internettjenester som bestilles separat kommer disse vilkårene til anvendelse på samme måte som for andre tjenester tilknyttet abonnementet.

 

7. Avgifter og betaling

Kundens betalingsforpliktelse løper f.o.m. Avtaletidspunktet, jfr. punkt 2. Betaling med befriende virkning kan bare skje direkte til SuCom. Størrelsen på vederlaget fremgår av informasjonsbrev eller ordrebekreftelse, likevel slik at abonnementsavgift for kundens abonnement (er) faktureres i henhold til de til en hver tid gjeldende priser. Når eventuelle kampanjeperioder er utløpt, fastsettes for øvrig vederlagets størrelse i henhold til de ordinære betingelser. 

Tjenesten belastes iht. gjeldende prisliste forskuddsvis per kvartal. Første faktura vil omfatte etableringsavgift, abonnement for rest av tilknytningsperioden, ev. depositum samt første betalingstermin for abonnement. Ønskes annen betalingshyppighet (månedlig, halvår, årlig) må dette avtales spesielt. Prisene inkluderer installasjon av modem, men ikke splitter, øvrig kabling samt Ethernet kort og installasjon av dette. SuCom har rett til å kreve fakturagebyr og purregebyr. Ved Avtalegiro sendes faktura for første belastning. Fakturaene vil bli sendt i papirform frem til eventuell annen betalingsmåte trer i kraft. Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

Ved manglende betaling av en/flere avtalte ytelser i henhold til denne avtale eller ved terminering av forutsatt aksessavtale, eksempelvis ved manglende betaling av avtale om kabel TV, jfr punkt 1, eller manglende dekning på konto, har SuCom rett til å stenge signalene, jfr. pkt. 16, etter å ha gitt rimelig varsel. Dersom en kunde gjennom beboer-sammenslutning har inngått avtale om kollektive internett-tjenester, og kunden har oppgradert dette tilbudet, forbeholder SuCom seg rett til stengning av hele tjenesten som sådan ved manglende betaling av de(n) oppgraderte tjenesten(e). Det samme gjelder ved beboersammenslutningens manglende betaling av de kollektive internett-tjenester. Betaling etter stenging gir ingen rett til refusjon for uteblitt program/tjeneste i stengingsperioden. Dersom utleieenhet og/eller tjeneste er stengt som følge av kundens mislighold, vil SuCom normalt gjenåpne tilknytningen når det forhold som begrunnet stenging er dokumentert rettet. Ved gjenåpning av signalene belastes kunden et gjenåpningsgebyr iht. den til enhver tid gjeldende prisliste. 

Fakturering finner sted forskuddsvis hver fakturaperiode. Betalingsvilkår er netto 15 dager, om ikke annet er avtalt.
 

8. Endring av priser og vilkår

SuCom har rett til å endre vilkår (herunder priser) med to måneders varsel. Kunden informeres skriftlig via brev/faktura om prisendring utover justering i samsvar med konsumprisindeksen og vilkårsendring til ulempe for kunden, dersom slike skyldes forhold innenfor SuComs kontroll. Endring av øvrige avtalevilkår kan gjøres etter kunngjøring. Dersom kunden ikke vil godta de nye avgiftene eller vilkårene, har kunden rett til å si opp avtalen jfr. pkt. 15, dog senest med virkning fra endring trer i kraft. Kunden skal ha rett til minst to måneders varsel i de tilfeller der varsel skal skje skriftlig. Oppsigelsen skal skje skriftlig. Dersom prisendring skjer på grunn av ytre faktorer som er utenfor SuComs kontroll, f.eks. Endrede valutakurser, offentlige avgifter e.l. gjelder normal oppsigelsestid, jfr. pkt. 15. Dersom endringer i vilkårene skjer i bindingstid og endringene skyldes forhold innenfor SuComs kontroll trer disse i kraft fra første dag etter bindingsperiodens utløp. SuCom kan dog gjennomføre endringer av rutiner også for kunder i bindingstiden forutsatt at dette er til liten ugunst for kunden og viktig for SuComs virksomhet.

 

9. Bruk av kundeinformasjon

SuCom behandler data om kunden som selskapet har mottatt, herunder spesifikk informasjon om kundens bruk av SuComs tjenester i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler for behandling av slike opplysninger. Personopplysningene blir brukt av SuCom til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av tjenestene samt til fakturering for bruk av SuCom tjenester. Kundens navn, adresse, epostadresse og telefonnummer/ mobil-nummer vil bli brukt som grunnlag for å distribuere informasjon til kunden om SuComs tjenester og nyheter samt nødvendig informasjon relatert til kundens avtaleforhold. Kunden kan reservere seg mot å bli kontaktet av SuCom i markedsføringsøyemed. Som kunde har du rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om deg, og kan ved henvendelse til SuCom få opplyst hvilke opplysninger som lagres og behandles av SuCom, formålet med behandlingen og i hvilken utstrekning og eventuelt til hvem kundeopplysningene kan bli utlevert.
 

10. Adresseendring

Kunden skal straks gi beskjed til SuCom ved adresse-endring. Ny adresse skal være registrert senest 14 dager etter SuCom har mottatt meldingen. Dersom melding ikke finner sted, står kunden selv ansvarlig for ev. gjenåpningsgebyr og andre kostnader som påløper som følge av at kunden har oppgitt feil adresse eller ikke meldt endring.

 

11. Kopiering/bruk

Kunden har ikke rett til å benytte tjenestene eller utstyret på annen måte enn det som følger av avtalen eller av lov.

 

12. Endring av tjenester

Kunden kan til enhver tid ved melding til SuCom oppgradere tjenesten. Oppgraderingen får virkning fra dato for mottak av slik melding fra kunde. Endring kan medføre justering av vederlag samt gebyr. I enkelte tilfeller tilbyr SuCom alternative fremgangsmåter for oppgradering. Dersom slike fremgangsmåter benyttes er disse bindende for kunden og oppgradering skal skje når slik alternativ melding er mottatt fra kunden. For øvrig kan kunden endre sitt abonnement med virkning fra utløpet av opprinnelig avtalt bindingsperiode for gjeldende abonnement, jfr. pkt. 2.

 

13. Avbrudd/ansvarsfraskrivelse

Avbrytes (eller forstyrres vesentlig) tjenesten som omfattes av abonnementsavtalen i mer enn 48 timer, og avbruddet/forstyrrelsen kan henføres til utstyr eller tjenester som SuCom svarer for, har kunden rett til forholdsmessig fradrag i vederlaget. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke. Ved beregning av avbruddets lengde, tas utgangspunkt i det tidspunkt kunden skriftlig eller muntlig meldte feilen. Fradrag gis ikke dersom avbruddet/forstyrrelsen skyldes feil installasjon av utstyret eller forhold under kundens kontroll. Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende som følge av avbrudd når dette skyldes forhold som SuCom ikke har herredømme over. SuCom har ikke ansvar for uønsket eller avbrutt nedlastning av data, med mindre forholdet er forårsaket av omstendigheter SuCom har kontroll over. 

Videre vil avbrudd som følge av at feil i kabelnett ikke er utbedret heller ikke gi grunnlag for krav. Dette gjelder kun i de kabelnett hvor SuCom ikke har vedlikehold og service. 

Kunden vil imidlertid kunne heve avtalen dersom slike forstyrrelser eller avbrudd er av lengre varighet enn 1 måned, jfr. pkt.15. Ingen av partene er ansvarlige for forhold som kan henføres til force majeure, arbeidskonflikt og/eller offentlig regulering. 

Kunden er ansvarlig for å sikre at signaler som kan forstyrre leverandørens nett ikke oppstår. Føres forstyrrelser eller ikke avtalte signaler over i leverandørens nett fra kunden, og det ikke kan utelukkes at dette vil påvirke drift og signaloverføring i dette nettet eller andre tilkoplede nett, kan kundens nett frakobles mens forholdet undersøkes. I slike tilfeller kan frakoblingen utføres uten forvarsel til kunden. Kunden kan tilkobles igjen når vedkommende kan godtgjøre at problemet er løst. Kundene bærer kostnadene ved både fra og tilkobling.
 

14. Avhjelp, prisavslag, erstatning

Kunden har i tillegg til det som fremgår av pkt. 13 krav på avhjelp, prisavslag og erstatning ved mangler som skyldes forhold innenfor SuCom’s kontroll i samsvar med alminnelige norske kontraktsrettslige prinsipper. Likeledes har SuCom rett til å kreve erstatning av kunden ved dennes mislighold. Dersom kunden ønsker å gjøre gjeldende mangler ihht. pkt. 14 plikter kunden å reklamere straks eller uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget.

 

15. Oppsigelse fra kunden

Foruten i tilfeller som nevnt i pkt. 1, 8, 12 og 18, gjelder avtalen inntil SuCom har mottatt oppsigelse fra kunden, jfr. pkt. 2. Den alminnelige oppsigelsesfrist er 1 måned gjeldende fra oppsigelsesdatoen. Kunden skal si opp gjennom skriftlig varsel, eller ved henvendelse til SuCom på telefon 71 40 55 00. Dersom SuCom ikke har mottatt oppsigelse senest 1 – en måned før utløpet av aktuell bindingstid løper abonnementet videre med ordinær oppsigelsesfrist. Kunden er pliktig til å betale vederlag, gebyrer og avgifter til avtalen opphører, se punkt 7.

 

16. Oppsigelse fra SuCom/Opphør av avtalen

SuCom kan når som helst si opp avtalen skriftlig. Oppsigelsesperioden er 1 måned. Ved SuComs oppsigelse tilbakebetales en forskuddsbetalt abonnementsavgift utover avtalens opphør. Oppsigelse fra SuCom må være saklig begrunnet. 

For de tilfeller hvor avtale om kollektive tjenester er en forutsetning for denne avtale, jfr punkt 1, vil opphør av den kollektive avtalen automatisk medføre opphør av denne avtalen på samme tidspunkt. Kunden skal da returnere utlånt/utleid utstyr SuCom eller beboersammenslutningen i henhold til gjeldende rutiner for slik retur. Dersom slik utstyr ikke straks leveres i henhold til de til en hver til gjeldende rutiner, vil kunden belastes kostnad av utstyr.

 

17. Betalingssupport

SuCom yter kundeservice på tjenesten frem til nettermineringspunktet. jfr punkt 1. Rådgivning og hjelp utenfor slik normal kundeservice knyttet til for eksempel programvare, datamaskin, konfigurering av annet utstyr som trådløs ruter, scannere og lignende vil belastes i henhold til gjeldende prisliste.

 

18. Kundens mislighold

Ved manglende/forsinket betaling av aksessavtale, eksempelvis avtale om kabeltvabonnement eller de internett-tjenester denne avtalen gjelder fra kundens (direkte eller via beboersammenslutning) side som overstiger 14 dager etter fakturaens forfall forbeholder SuCom seg retten til å avstenge signalene uten varsel utover det som følger av betalingspåminnelsen. Er betaling ikke mottatt senest 14 dager etter signalets opphør, har SuCom rett til å heve abonnementsavtalen med umiddelbar virkning. SuCom forbeholder seg også retten til slik heving ved annet vesentlig avtalebrudd fra kundens side. Som vesentlig mislighold anses bl.a., men ikke begrenset til misbruk av tjenesten, herunder å gi ulovlig tilgang til tredjemann. Ved heving plikter kunden å betale abonnementsavgift for hele avtaleperioden. Ved mislighold fra kundens side skal utstyr tilbakeleveres umiddelbart iht. de til enhver tid gjeldende rutiner. Dette gjelder også dersom kunden gjennom beboersammenslutning har tegnet kollektiv avtale om internett-tjenester. Hvis kunden ikke returnerer leid/utlånt utstyr ved mislighold, vil kunden bli belastet i henhold til gjeldende priser for utstyrsleie inntil utstyret er returnert. Skjer dette ikke belastes erstatning for leid utstyr etter gjeldende prisliste. Kunden aksepterer at SuCom ved manglende betaling eller når leieforholdet er utløpt, kan kreve tilbakelevering av utleid utstyr etter tvangsfullbyrdelsesloven §13-2 a og b.

 

19. Angrerett

Ved kjøp av tjenester og varer utenfor fast utsalgssted (messer o.l.) eller ved kjøp via web eller telefonsalg, har kunden angrerett i henhold til lov om angrerett av 21. desember 2000 nr. 105. I de tilfeller hvor angrerettsloven kommer til anvendelse og påbegynnelse av den bestilte tjeneste skjer før fristens utløp (gjelder ikke aktivt telefonsalg), forbeholder SuCom seg retten til å fakturere kunden for de faktiske utgifter knyttet til påbegynnelse av tjenesten samt eventuelle medgåtte materialer og eventuell installasjon av den bestilte tjeneste. SuComs utstyr skal ved utnyttelse av angreretten returneres.

 

20. Overdragelse av avtale

SuCom har rett til å overdra denne avtalen til en annen som fyller relevante, offentligrettslige krav til å drive nett til sending eller videresending av kringkastingssendinger. Overdragelsen kan ikke gjøres gjeldende før kunden skriftlig er opplyst om den. Kunden regnes som skriftlig opplyst 3 dager etter at opplysning er sendt kundens sist opplyste adresse, jfr punkt 11.

 

21. Tvister

Tvister hva angår fortolkning eller anvendelse av bestemmelsene i denne avtale, skal forsøkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene.

 

22. Brukerklagenemd

Forbrukerkunder og bedriftskunder med maksimum 10 årsverk kan klage på SuComs avgjørelse vedrørende faktura, manglende leveranse og kvalitet på de leverte tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Klager kan først innsende klage til BKN når klager har fått skriftlig avslag av SuCom. Se BKNs hjemmeside: brukerklagenemnda.no.